Po wejściu na stronę iWealth Online (online.iwealth.pl), wybierz opcję „Zarejestruj się”. Następnie wypełnij następujące pola w formularzu rejestracyjnym: dane osobowe, kontaktowe, dane dostępowe do iWealth Online (Login, Hasło) i potwierdź akceptację Regulaminu iWealth Online. W celu autoryzacji Twojego numeru telefonu i potwierdzenia wprowadzonych danych, na podany podczas rejestracji numer telefonu otrzymasz kod SMS, który wprowadź w pole „Wprowadź kod SMS” i zatwierdź. Po wykonaniu powyższych czynności zostaniesz automatycznie przekierowany do serwisu iWealth Online. Pamiętaj jednak, iż sama rejestracja w iWealth Online nie jest jednoznaczna z uzyskaniem dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu.

Rejestracja w iWealth Online nie jest jednoznaczna z uzyskaniem dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu. Dopiero po realizacji zlecenia pierwszego nabycia jednostek lub tytułów uczestnictwa, uzyskasz pełen dostęp do iWealth Online. Przed udostępnieniem pełnej funkcjonalności Serwisu Agent Transferowy porównuje dane z otrzymanego przelewu autoryzacyjnego, z Twoimi danymi wprowadzonymi podczas rejestracji (rachunek musi należeć do Ciebie, a dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie autoryzacyjnym).

Po wybraniu jednego z dostępnych w serwisie funduszy i wybraniu opcji „Kup”, uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe w formularzu. W tym celu przygotuj dowód osobisty oraz numer Twojego rachunku bankowego, na który będziemy przelewać środki z odkupienia jednostek uczestnictwa. Dane są niezbędne do złożenia zlecenia zakupu jednostek uczestnictwa. Po złożeniu zlecenia podane dane zostaną zablokowane do edycji, a następnie zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej tożsamości za pomocą przelewu. Pamiętaj, aby pierwszy zakup opłacić z konta bankowego, którego numer podałeś w formularzu pierwszego nabycia. W przypadku negatywnej weryfikacji danych formularz zostanie ponownie uaktywniony i będziesz mógł poprawić dane. Po pozytywnej weryfikacji niektóre dane będziesz mógł zmienić w koncie użytkownika.

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone przez klientów środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Klient może wybierać spośród różnych funduszy w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy) oraz podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jest to forma zbiorowego oszczędzania, która w przeciwieństwie do funduszu inwestycyjnego otwartego charakteryzuje się możliwością ograniczania częstotliwości odkupywania jednostek uczestnictwa, ograniczania katalogu uczestników tylko do osób prawnych oraz możliwością prowadzenia polityki inwestycyjnej takiej, jak w funduszach zamkniętych.

Jest to podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. W myśl ustawy o funduszach inwestycyjnych, może to być wyłącznie spółka akcyjna, która uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednią zgodę na prowadzenie działalności. Jako najważniejszy organ funduszu, towarzystwo podejmuje wszelkie działania konieczne do jego prawidłowego działania.

Jest to tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Jednostka uczestnictwa nie jest papierem wartościowym, ani też fizycznie istniejącym dokumentem. Reprezentuje prawa majątkowe uczestnika funduszu inwestycyjnego. Jednostki uczestnictwa są niezbywalne: nie można ich odstąpić, odsprzedać ani darować innej osobie. Mogą być natomiast dziedziczone, wchodzą do masy spadkowej. Aby wycofać się z uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym, jednostkę uczestnictwa należy umorzyć.

Jest to dokument prezentujący informacje na temat funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego dotyczące m.in. praw uczestników funduszu, warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, miejsca zbywania i odkupywania jednostek (dystrybutorzy funduszu), polityki inwestycyjnej, ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa, wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, informacje o banku pełniącym funkcje depozytariusza, obowiązki podatkowe oraz podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym. Zawiera w szczególności statut funduszu.

Zasady działania funduszu inwestycyjnego otwartego określone są w statucie funduszu. W statucie określa się m.in.: politykę inwestycyjną funduszu, wraz z ograniczeniami w inwestowaniu, koszty, które fundusz może ponosić, kategorie jednostek uczestnictwa. Statut zawarty jest w prospekcie informacyjnym funduszu.

Podmiot prowadzący rejestry klientów funduszy otwartych (FIO) i specjalistycznych otwartych (SFIO). Do obowiązków agenta transferowego należy m.in. uaktualnianie bieżącego salda rejestru oraz przyjmowanie i realizacja dyspozycji od uczestników funduszu.

Jest to podmiot, w którym przechowywane są aktywa funduszu inwestycyjnego. Depozytariusz jest uprawniony do prowadzenia rejestru aktywów funduszu, kontrolowania prawidłowości zarządzania nim, a także do ustalania wartości aktywów netto. Do obowiązków depozytariusza należy kontrolowanie, czy operacje związane z obrotem tytułami uczestnictwa są w zgodzie z przepisami ustawy i statutu funduszu. Depozytariuszem może być tylko bank krajowy, oddział zagranicznej instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Polski lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Document). Dokument informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który jest skrótem zapisów znajdujących się w prospekcie informacyjnym. Istotą KIID jest, aby w sposób prosty opisać cele i politykę inwestycyjną funduszu.

Operacja, której celem jest zamiana jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym na jednostki innego funduszu inwestycyjnego. Na podstawie zlecenia, po cenach obowiązujących w danym dniu, umarzane są jednostki jednego funduszu, a za uzyskane środki nabywane są jednostki w innego funduszu inwestycyjnego w ramach tego samego TFI. 

IKE to konto, które umożliwia oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru.  IKE może być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie i dobrowolne fundusze emerytalne. Oszczędzając poprzez IKE otrzymujesz możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia z 19% podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem jest ukończenie 60. lub 55. roku życia, jeśli posiada się uprawnienia emerytlane, a także opłacanie składek w dowolnej wysokości przez co najmniej 5 lat lub dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o ich wypłatę. Roczny limit wpłat na IKE wynosi 3 krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Druga obok IKE możliwość indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. IKZE może być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie i dobrowolne fundusze emerytalne. W ramach IKZE możesz skorzystać z ulgi podatkowej polegającej na możliwości odliczenia wpłacanych kwot od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Ponadto, IKZE oferują zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. W zamian za to, po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłacana kwota opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem na poziomie 10%. Roczny limit wpłat środków do IKZE ograniczony został przez ustawodawcę do 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Pozaustawowa forma oszczędzania na emeryturę oferowana przez TFI, polegająca na systematycznych wpłatach środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego przez określony czas. W zamian za regularność składek, TFI może zaoferować Tobie obniżkę stawek opłat manipulacyjnych. 

Podatek dochodowy pobierany jest od osób fizycznych z tytułu wszelkich dochodów kapitałowych, także tych uzyskanych w funduszach inwestycyjnych. Obecna stawka wynosi 19%.

Inwestując w fundusze inwestycyjne powierzasz zarządzanie swoimi środkami wykwalifikowanym specjalistom. Każdy subfundusz ma swojego zarządzającego, który na bieżąco podejmuje decyzje, które papiery wartościowe mają stanowić część danego funduszu. Powinni działać efektywnie i zgodnie z polityką oraz celami inwestycyjnymi funduszu. Nie każdy może stać się zarządzającym. Taka praca wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w iWealth Online masz dostęp do ponad 220 funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy znajdziesz zarówno rozwiązania bezpieczne, zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o dostępnych funduszach uzyskasz w podpiętych w serwisie pod każdy fundusz dokumentach, a także zwracając się do jednego z naszych Wealth Managerów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb i celów.

Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Po rejestracji i pierwszej wpłacie w serwisie kolejne wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w przypadku funduszy akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności.

Serwis iWealth Online daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu to zazwyczaj 100 lub 200 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 50 złotych.

Inwestycja w fundusz jest bezpieczną formą pomnażania pieniędzy. Działalność lokacyjna została poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobieżenia podejmowaniu przez zarządzających portfelem inwestycyjnym funduszu nadmiernego ryzyka.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzane przez nie fundusze mają odrębną osobowość prawną, a co za tym idzie posiadają odrębne masy majątkowe. W efekcie TFI nie ma bezpośredniego dostępu do środków ulokowanych w funduszu, którym zarządza. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na prowadzony przez depozytariusza wydzielony rachunek towarzystwa.

Ograniczenie ryzyka upadłości funduszu inwestycyjnego zwiększa znacznie bezpieczeństwo powierzonych środków, ale nie ochroni nas całkowicie przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z charakterem lokat funduszu.

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) ma obowiązek odkupywania jednostek uczestnictwa na każde Twoje żądanie. Oznacza to, że możesz zażądać odkupienia jednostek (części lub wszystkich) przez fundusz w dowolnej, dogodnej dla siebie chwili, nie tracąc uzyskanych korzyści, jakby to miało miejsce w przypadku zerwania lokaty. Fundusze oferują także możliwość konwersji, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych środków pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnch lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu należącego do tego samego funduszu inwestycyjnego (parasola). Okres, w którym środki pieniężne zostają przekazane na rachunek klienta lub wypłacone w gotówce, jest określony w statucie funduszu (zazwyczaj następuje po kilku dniach).

W wyniku inwestycji aktywa funduszu zmieniają swoją wartość, tym samym zmienia się wartość jednostek uczestnictwa. Odbywa się to na podstawie wyceny aktywów netto funduszu i podzieleniu ich przez liczbę przydzielonych i zarejestrowanych jednostek uczestnictwa w dniu wyceny. Jednostki uczestnictwa funduszu są wyceniane nie rzadziej niż raz na siedem dni.

Do rozliczeń z Klientami jest standardowo używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

Sekcja "Fundusze o największej stopie zwrotu", dostępna dla Ciebie po zalogowaniu do systemu iWealth Online na stronie "Portfel", prezentuje fundusze o największej stopie zwrotu z inwestycji na przestrzeni ostatniego miesiąca. Jest to sekcja wspomagająca i czysto informacyjna. Nie są to fundusze promowane przez iWealth.